dimecres, 3 de març del 2010

Pressupostos 2010

El pressupost del Ajuntament pel 2010 es va aprovar amb els cinc vots de CiU i l'abstenció de la resta de regidors.

Explicació del vot de Gent de Llavaneres: extracte de la intervenció de Joan Rubal al Ple.

Bona nit,
Vull començar per agrair, en correspondència al que ha fet el regidor amb l’oposició, la seva disposició a parlar i a discutir l’elaboració d’aquest pressupost. En nom de Gent de Llavaneres he assistit a gairebé totes les reunions convocades.

Però lamento dir-li que aquest pressupost és qualsevol cosa menys creíble. I no ens ho creiem nosaltres, i el que és pitjor, no se’l creuen tampoc vostès, que el presenten.
I això li dic, per exemple, perquè de fet, estem a punt de votar un pressupost que diu que l’increment de salari del personal serà del 0,3%, però estan negociant amb els treballadors i s’ofereix fins a l’1,5 de pujada. En què quedem? No es tracta d’una dècima, estem parlant d’una xifra que pot ser important, perquè una tercera part del pressupost correspon al Capítol 1, de Personal. Però anem a pams: 

Miri, en l’apartat d’INGRESSOS,
2008: Vam preveure ingressos per gairebé 23 Milions d’euros i vam ingressar reals 16 milions (6,9 milions menys o el que és el mateix: un 43% menys)
2009: Vam preveure 14,4 milions i en vam ingressar 12,9 (10% menys) 
La diferencia dels ingressos reals entre 2009 i 2008 van ser de 3 milions d’euros menys (un 19% menys ingressat el 2009 respecte 2008). 
Bé, només aquestes xifres ens haurien de fer pensar que estem en un mal moment econòmic i que, com passa a les famílies, cal estrènyer el cinturó. Entre les bases del pressupost diuen que han calculat els ingressos tenint en compte les dades de liquidació del pressupost anterior. Com pot ser? 
  • La partida més important d’ingressos, la IBI urbana que ha caigut un 7% sobre el que estava previst ingressar (240.000 euros menys) vostè fa una previsió de que pujarà i no sobre el que hem ingressat realment, sinó que pujarà sobre el que va preveure el 2009, quan ja hem vist que es va passar d’optimista.
  • La segona partida més important d’ingressos, la participació en tributs de l’Estat vam preveure 2,2 milions i ens hem quedat amb 1,9 (350.000 euros menys, o un 15% menys del previst).
  • En l’ICIO hem caigut en 180.000 euros: vam preveure 250.000 i hem arribat tot just a 70.000 (caiguda del 72%). La vigilància d’aparcament, que van preveure 70.000 s’ha quedat en la meitat,
  • En llicències d’obres, va preveure 105.000 i s’han ingressat 40.000 (una caiguda del 60%).

Això no li diu res? Tots aquests, excepte l’IBI són d’una manera o altra indicadors d’activitat econòmica i vostè, tot i aquestes caigudes, torna a presentar un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses amb una reducció només del 8,7%.  
I és que parteixen d’un supòsit (i ho diu la memòria) que és que aquest any es reactivarà l’activitat immobiliària i econòmica en general. Com si això pogués significar que tornarà a entrar diners a cabassos. Però és que, a més, de què estem en crisi, és que l’Ajuntament es troba en una situació greu, amb un dèficit de 2 milions d’euros. Però sembla que a vostès això ni els ocupa ni els preocupa.
I diu la memòria d’alcaldia que, d’acord amb l’oposició s’ha decidit no augmentar impostos. És cert, no podem “apretar” més al ciutadà, però falta la part de feina que els correspon com a govern, que és reduir la despesa. És gastar menys. I això no ho volen fer.
Respecte al PERSONAL: Fa dos mesos encara estava disposat a augmentar la plantilla de personal...  Per això, ens vam veure obligats, a imposar des de l’oposició l’esquema de plantilla de personal, per evitar que vostès continuessin amb la festa, amb una festa que l’ajuntament no es pot permetre i, que no la paguen vostès, la paga tot el poble.  

I és evident que hi ha coses que ens agraden que hi siguin al pressupost, encara que siguin inversions finançades amb recursos de la Generalitat, o sobretot perquè  les podem finançar amb diners de fora. Ens agrada veure que hi ha el pont sobre la riera d’accés a la zona esportiva; ens satisfa que es pugui acabar d’arreglar la zona entorn de l’església de Sant Pere, com vam intentar impulsar quan erem al govern; ens agrada veure que finalment el amb pressupost de 2009 s’ha tirat endavant la millora de la Font de la Llorita, que vam començar nosaltres al govern.  
Però és que no podem compartir aquest pressupost que fa veure que no passa res. És el pressupost de l’euro: En inversions, hi ha fins a 12 partides, amb una dotació d’1 euro. I és cert que aquest és un mecanisme per a preveure futurs ingressos de subvencions, però totes aquestes inversions?. Vostè sap, com jo que pràcticament mai es concedeixen subvencions que cobreixin el 100% del què es vol fer. Així, quan ens concedeixin ajudes, d’on traurem els diners per a completar el costen aquestes inversions? Perquè no són coses petites: hi ha les franges de protecció, prefectura de la Policia, l’aparcament soterrat de les alzines (que pot costar 1 milió i mig d’euros i és un tema molt important) , la pavimentació de l’aparcament de RENFE, les obres de l’av. de Catalunya, soterrament de contenidors o el projecte de cementiri. Potser aconseguirem subvencions, o no... Però si és que si, si ens donen una part, de quines partides pensen treure la resta de diners?.
I si no obtenim diners de fora, quines inversions deixarem de fer, totes? El problema és que no ho expliquen perquè no ho tenen previst. I no els podem donar més checs en blanc.  

Miri, les subvencions del PUOSC (de la Generalitat, estan assignades) i les de Xarxa, de la Diputació, també. I les del Pla Zapatero 2 que no han d’aparèixer al pressupost són les úniques que arribaran de l’Estat. Ens pot dir d’on vindran els diners? Si l’estat acaba de reduir mig milió el que ens va donar l’any passat? 
Així, senyor Molina, quin és el pressupost real que hauríem de votar avui?

Això, sí, de càmeres que no en faltin (50.000 euros). Ja no sabem si són de trànsit o de vigilància i seguretat ciutadana, per què vostès es contradiuen: aquí diuen que són una cosa i a la tele i els diaris diuen una altra.  

Ens convoquen a reunions de pressupost (i està bé perquè com diu la dita en castellà, a la fuerza, ahorcan), però quan demanem llistats de les despeses aprovades setmanalment, no ens ho faciliten. O quan demanem els pagaments que es fan setmanalment.  Diàleg i transparència?
O potser, senyors del govern, pensen finançar amb vendes parcel·les? L’any passat vam assistir a la subhasta de parcel·les del Mirador i del Polígon Industrial i no es van poder col·locar al mercat. I vam haver de modificar el pressupost per assignar nou finançament a altres partides. Doncs aquest any del pressupost d’ingressos, un 4,2% prové de vendes de bens patrimonials. Diuen que de les parceles de vivendes de protecció oficial. Bé, s’haurà de veure.
I no critico la dificultat per vendre les parcel·les. És cert que estem en crisi, però,  és que el mercat immobiliari i el finançament bancari estan sota mínims. Els demano, en definitiva que siguin realistes i conseqüents; i retallin despesa, i aquest pressupost no és realista.  

Exemples de la irrealitat del pressupost:
En el servei bus ens diu el senyor Molina que es faran inversions. La realitat és que l’any 2009 no han estat capaços d’aportar ni una millora. Han posat dues marquesines amb uns diners que teníem assignats des de principis d’any per l’AMTU que han hagut de gastar a corre-cuita fent la comanda al novembre o desembre per no perdre els diners.
Al que anava. Diuen que milloraran la línia de bus, però redueixen el pressupost i el passen de 358.000 a 340.000 euros. I, segons vostè, ampliaran el servei d’acord amb el Pla de Transport que es va elaborar quan jo era regidor de l’ârea. Doncs ja ens explicaran com pagaran l’ampliació de línia, perquè posen al pressupost 60.000 euros més del que costa avui el bus, però l’ampliació de línia al barri de mar i a la zona de ca n’Amat costa entorn de 170.000. Només falten 100.000. Potser han caigut els costos d’explotació, però seria la primera vegada a la història: ni el salari d’un conductor ha caigut tant, ni el manteniment del vehicle ha caigut, ni el preu del combustible ha baixat tant com per fer aquesta inversió com diuen.
Un segon exemple: vam aprovar en ple la creació d’un fons d’ajuda a comerços per obres de supressió de barreres i no han posat ni un duro. No ho van fer l’any passat i en el pressupost de 2010, com que jo li vaig recordar en la darrera reunió de treball, ha posat una partida d’1 euro. Aquesta actuació significa per a algunes persones amb discapacitat poder entrar a una botiga o no entrar, la va aprovar aquest ple amb el seu vot a favor. Ara ens diu que aquesta partida es dotarà al llarg de l’any. Però el cert és que ni tan sols la pensaven incloure al pressupost tot i haver-la aprovat el ple. Per què ens hauríem de creure que posaran diners el 2010? L’any 2009, ni un euro. 

Tot i el que dic, suposem que es produeix un miracle (i tan de bo i fos veritat que augmentem els ingressos) Bé. Però és que venim d’un tancament de 2007 i 2008 d’estalvi negatiu: el 2008 el vam tancar amb un resultat negatiu de 1.700.000 euros, tenim un endeutament al límit, amb un 4 milions d’euros i un romanent de tresoreria del 2008 també negatiu de gairebé 2 milions. Un dèficit en els comptes de l’ajuntament que ens hauria de fer reflexionar, però que no es nota en aquest pressupost.
Vaig acabant. No ens agrada aquest pressupost perquè no podem continuar anant contra el que manen les normes i el sentit comú. El sentit comú diu que quan venen mal dades econòmicament, s’ha de reduir la despesa. I les normes donen també unes pautes:  
Vaig a l’informe d’intervenció que acompanya el pressupost. Diu l’informe:
“atesa la situació econòmica i financera de la corporació i malgrat que s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, un pla econòmic i financer de reequilibrament (és a dir un pla de sanejament) (...) aquest pressupost, s’hauria d’ajustar a l’establert al punt 3 de l’article 193 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març... I què diu aquest article?,
Suposo que s’ho ha llegit, senyor Molina...
Aquest article diu resumint i per a ajuntaments amb romanent de tresoreria negatiu com el nostre, preveu 3 possibles actuacions:
1.- el pleno (...) en la primera sesión que se celebre ha de reducir gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al dèficit producido.
2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de una operación de crédito por su importe...
3.- De no adoptarse ninguna de las medidas anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá  de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
És a dir, després del tancar comptes el 2008 amb dèficit de 2 milions d’euros, com que no vam retallar despesa el 2009, ni hem concertat operacions de crédit per resoldre el dèficit, el pressupost de 2010 hauria de preveure una despesa inferior als ingressos per valor dels 2.000.000 d’euros. És a dir: ingressos 11 milions____ despesa 9 milions.
Aquest pressupost que ara presenten vostés no eixuga ni un cèntim del dèficit. Vostès es pensen gastar tot el que s’ingressi sense reduir el dèficit ni en un euro.
Cita l’informe també l’article 22 de la Llei general d’Estabilitat pressupostària. I aquest diu que el Ple, quan no s’hagi aconseguit estabilitat pressupostària el Ple, repeteixo està obligat en un termini de 3 mesos després de l’aprovació del Compte General amb desequilibri, a aprovar un Pla econòmico-financer corrector a un termini de màxim 3 anys. Tampoc ho hem fet, senyor Molina. El que han fet és aprovar que es demani el Pla; i ho han demanat a la Diputació però vostès continuaran com si no passés res de res.. Es com si el metge ens recepta utilitzar un antibiòtic i quan encarreguem la medecina a la farmàcia pensem que amb això ja ens estem curant. No. Hauríem de tenir ja un pla de sanejament i haver-lo posat en pràctica en aquest pressupost, bàsicament reduint despesa.
Amb tot, l’informe d’intervenció cita els articles però no els explica i les conclusions són que, tot i que no es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària ni es disposa del pla de sanejament, ni el pressupost s’ajusta al que diu la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Com pot comprendre, Gent de Llavaneres no pot compartir aquest pressupost per un simple sentit de la responsabilitat. Hem de gestionar com si fossin els nostres diners i com si nosaltres anéssim a governar demà. Vostès tiren la casa per la finestra i nosaltres no ho podem compartir.
Res més, moltes gràcies.