dissabte, 11 d’agost del 2007

L'Agenda 21 Local per un Llavaneres més sostenible

Un Llavaneres sostenible ha de ser un poble més just, amb una economia de futur i un entorn natural respectat. Aquest equilibri és el que ens ha de portar a assolir més qualitat de vida.

Una Agenda 21 local (al21) és una eina dinàmica per planificar i gestionar aquelles estratègies municipals de cara a assolir un municipi més sostenible. Aquest document integra les polítiques mediambientals, econòmiques i socials desenvolupant un Pla d'Acció Local (PAL)per portar-les a terme. Ha de sortir de la participació i de la presa de decisions consensuades entre polítics, tècnics, agents implicats i ciutadans del municipi. Això ha de fer que la elaboració de l'al21 sigui un procés obert i creatiu. L'al21 També ha de ser dinàmica i adaptable a les diferents etapes del desenvolupament del municipi.

Les propostes d'al21 són el resultat d'acords mundials com els de la conferència d'Estocolm (1972) o la cimera de Rio (1992) que posen les bases per una política ambiental i mundial, que s'han de portar a terme a partir d'actuacions en l'àmbit local com és el mateix municipi. Els ajuntaments, com a gestors del procés, han de respondre a la crida de coresponsabilitat per tal d'assolir un municipi amb més qualitat de vida i contribuir alhora en el treball per un món més sostenible.

En el Pla d'Acció Local, que també rep el nom d'al21, hi ha concretats els objectius i les estratègies per assolir-los, així com les prioritats i el calendari per portar-les a terme.

No hi ha cap procés determinat per la implantació de les al21 però les fases més habituals són:

 1. Fase prèvia: Surt del consens popular sobre la necessitat d'iniciar el procés en el municipi i amb voluntat de lideratge de l'ajuntament. Es concreta amb una declaració de principis de la mateixa corporació municipal i l'adhesió a la carta d'Aalborg i Lisboa.

 2. Planificació: Cal determinar quins seran els àmbits que es volen tractar i el calendari que s'assigna a cadascuna de les fases d'implantació de l'al21.

 3. Diagnòstic integral: cal fer un estudi personalitzat que determini l'estat i les necessitats ambientals, socials i econòmiques del municipi. Aquesta fase pot incloure un Estudi Integral del municipi a partir de la consulta ciutadana i una Auditoria mediambiental. Es important la creació d'un Fòrum de Participació Ciutadana.

 4. Determinació d'objectius: han de sortir dels estudis anteriors i han de ser factibles, concrets i si pot ser quantificables. Es determinarà la seva prioritat i quins seran els indicadors per poder fer un seguiment del procés. Això permetrà detectar les possibles variacions que es puguin produir i també conèixer el grau d'assoliment del pla.

 5. Pla d'Acció Local que consta de tres parts:

  • Programa d'Actuacions: que determini objectius i responsabilitats

  • Informació ciutadana que ha de permetre possibles al·legacions i que ha de permetre'n l'aprovació definitiva del PAL.

  • Implantació del PAL. Posada en funcionament del mateix.

 1. Seguiment i avaluació. L'establiment dels indicadors ens ha de permetre mesurar i decidir en cada cas quin és el grau d'acompliment de les estratègies i si cal l'adaptació de la mateixa.

 2. Procés de retroalimentació. Significa el tancament del cicle però no és una fase terminal doncs és aquí quan cal reprendre el procés de l'al21. Aquest manteniment ens ha de permetre aprendre del procés anterior i fer el seguiment del devenir del municipi i millorar contínuament la gestió. Aquesta revisió es pot aplicar en qualsevol de les fases anteriorment descrites.

Estem convençuts que és absolutament necessari reprendre la consciència de la necessitat d'una al21 per Llavaneres. Això ens ha de permetre assolir un municipi més sostenible i la millora de la qualitat de vida.

Mes informació: geoscopio.com