divendres, 23 de març del 2007

COMUNICAT SOBRE LES VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL

COMUNICAT SOBRE LES VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Informació sobre la base de la denúncia presentada per Gent de Llavaneres sobre el procés de adjudicació de les VPO. S'explica la normativa legal, la investigació del Grup Municipal de Gent de Llavaneres i un enllaç de contacte per obtenir més informació.


Gent de Llavaneres, informa que les Bases per a la venda d’habitatges amb protecció oficial, aprovades pel Ple municipal amb el suport de tots els grups, definien bàsicament els següents Requisits d’Accès:


 1. Tenir uns ingressos propis ponderats que no superin 5,5 vegades l’IPREM.
 2. Tenir uns ingressos que siguin superiors a 1/10 part del preu de venda total (sense IVA) de l’habitatge i si hi hagués, de la plaça d’aparcament a adquirir.
 3. Que cap de les persones que consten a la sol·licitud sigui propietària de cap habitatge.
 4. Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta adjudicatari/ària, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent.
 5. Estar empadronat al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, o bé, amb un mínim de sis (6) anys de residència de forma ininterrompuda (sense baixes al padró); o bé, amb un mínim de deu anys de forma interrompuda sempre que els dos últims anys siguin continuats.
 6. Ser major de 18 anys i tenir una edat màxima de 35 anys, complerts en el moment de fer la sol·licitud.
Per a la resta d’aspectes no recollits en les presents Bases serà d’aplicació el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (publicat al DOGC núm. 4507, de 10.11.2005) i Correcció d’errada en el DOGC núm. 4512, de 17.11.2005; així com també les disposicions del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, (BOE núm. 166, de 13.07.2005); així com les disposicions concordants.

Després d’analitzar els expedients dels sol·licitants, hem detectat que :


 1. Hi ha sol·licitants admesos que no compleixen amb tots i cadascun dels Requisits d’Accés.
 2. Hi ha sol·licitants exclosos que asseguren complir amb tots i cadascun dels Requisits d’Accés, i que no han estat admesos.
 3. Hi ha sol·licitants que sense complir amb el Punt 2 de les Bases aprovades pel Ple, han estat admesos aportant els ingressos del seu pare o mare com a ingressos propis, sense tenir en compte que es tracta d’unitats familiars diferents.
 4. El Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, en el Punt 4 de les Definicions, sobre el concepte d’unitat familiar la defineix com: La unitat familiar tal i com la defineixen les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 5. L’Agència Tributària, segons les normes reguladores de l’IRPF, defineix que una persona més gran de 18 anys es considera unitat familiar, tingui o no ingressos, i que per tant, si un fill complís 18 anys durant l’any, ja no formarà part de la unitat familiar en aquell període impositiu.
 6. S’entén per tant que tots els sol•licitants, pel fet de ser majors de 18 anys, són en sí mateixos una unitat familiar diferent de la dels seus pares, i en aquest cas les Bases aprovades pel Ple, diuen que:Per determinar el nivell d’ingressos en consideraran els de la unitat familiar a la que correspon el sol·licitant. Si alguna sol·licitud recull dos sol·licitants que pertanyen a unitats familiars diferents es sumaran els ingressos d’ambdós.
 7. Les sol·licituds formades per un sol·licitant que aporti els ingressos del seu pare o mare perquè no arriba als ingressos mínims establerts en el Punt 2 de les Bases, són en realitat “sol·licituds que recullen dos sol·licitants que pertanyen a unitats familiars diferents”.
 8. En el cas de que hi hagi més d’un sol·licitant, tots i cadascun d’ells han de complir amb tots i cadascun dels Requisits d’Accés de les Bases, i en aquest cas els pares que es presenten conjuntament amb els seus fills, en queden fora per tenir una edat superior a 35 anys (Punt 6).
 9. A més a més, el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, en el seu Article 7, punt c, diu: En qualsevol promoció d'habitatges amb protecció oficial, s'haurà d'adaptar i reservar per a persones amb discapacitat un 3% del nombre total d'habitatges qualificats. Aquests habitatges s'hauran de mantenir reservats per un període màxim de sis mesos des de la qualificació definitiva, a partir del qual, si no s'han trobat adquirents o llogaters que compleixin aquestes condicions, podran ser adjudicats, venuts o llogats a persones no discapacitades.

Per tots aquests motius, Gent de Llavaneres denuncia que :


 • No s’ha previst adaptar ni reservar per a persones amb discapacitat un 3% del total d’habitatges de protecció, tal i com diu el Decret 244/2005 d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007. Gent de Llavaneres ho va demanar i el Govern va desestimar la nostra proposta, incomplint la llei.
 • Hi ha sol·licituds admeses, formades per més d’un sol·licitant, que incompleixen fins a 3 requisits: per comptar amb sol·licitants majors de 35 anys (Punt 6), probablement propietaris d’un habitatge (Punt 3), que sumen, a més, els seus ingressos propis a d’altres que no arriben als ingressos mínims (Punt 2).
 • Entenem que s’ha produït un greuge comparatiu per no fer públic -i legal- aquest criteri, i no permetre que persones que entenien que no complien amb els requisits d’accés, hagin pogut presentar la seva sol·licitud. Denunciem que el Govern hagi permès que, en aquest cas, hi hagi ciutadans de primera i de segona classe.
 • Defensem els interessos de tots: també dels que han estat admesos, que podrien veure com la lliure interpretació de les normes fetes per l’equip de Govern, provoca que el sorteig del proper 25 de març pugui ser invalidat per la Justícia si es demostren irregularitats a la llista.
 • Hem demanat una revisió dels expedients, i la suspensió cautelar del sorteig per evitar que sigui invalidat, i que les persones admeses en puguin sortir perjudicades, tant des del punt de vista moral com econòmic. L’equip de Govern ha preferit no fer cas de les nostres sol·licituds, i posar en risc així, la situació dels sol·licitants.
 • És una irresponsabilitat permetre tirar endavant aquest procés quan se sap que pot ser invalidat, i que les persones afectades en poden sortir clarament perjudicades. Gent de Llavaneres ha defensat en tot moment la necessitat de defensar l’interès general.
 • En cap cas es pretén perjudicar a aquelles persones sense ingressos que volen accedir a un habitatge, ja que s’entén que no és l’objecte de les presents bases, aprovades per tots.

És per aquest motiu que ens posem a disposició de tots els afectats per tal d’assessorar-los i ajudar-los en tot allò que considerin necessari, amb l’objectiu de fer complir la llei en benefici de tots, i per la credibilitat del sistema.

Si ens feu arribar un correu amb les vostres dades a gent@gentdellavaneres.cat us mantindrem informats i al dia de tot el procés.
Junts podem fer més.

2 comentaris:

Miquel Molinàs ha dit...

És una vergonya que l'actual equip de govern PP-PSC, conscient del problema legal de les llistes, jugui amb els sentiments de la gent per interès electoral.
Amb aquests polítics no anem enlloc.
Mobilitzem-nos

Miquel Molinàs ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.