dijous, 12 de març del 2009

Aclariments sobre l'elaboració del Pla Local de Seguretat Viària


Davant la referència que s'ha fet en el Fòrum de Pal de Paller amb data 9 de març de 2009 a les 8:44 (dades del propi Forum) amb el títol "mas leña ja ja ja" i un de posterior a les 15:08 i un altre de les 17:37 on es fa esment d'un "estudi de viavilitat i d'en Joan Rubal" vull aclarir diverses coses:

1.- En fer-me càrrec de la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament entenc que Llavaneres ha d'aprofitar al màxim tots els recursos que la resta d'administracions posen a l'abast dels municipis ja sigui aportant recursos, projectes, estudis o assessorament.

2.- Fruit d'una de les línies mestres del Pla Català de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, es posa a disposició dels municipis una eina que és l'elaboració del Pla Local de Seguretat Viària per tal d'avaluar l'estat actual de l'accidentalitat en el municipi i l'elaboració de propostes per a millorar aquesta situació.

3.- Des de 2006 he participat, com a treballador d'una enginyeria, en l'elaboració dels plans en aproximadament 30 municipis de tot Catalunya.

4.- Entenent que seria bo per Llavaneres disposar d'aquest Pla, faig la sol·licitud al Servei Català de Trànsit i Llavaneres entra en el programa dels plans a elaborar en 2008.

5.- Com a regidor, la meva participació es limita a fer la sol·licitud i a explicar que s'ha tramés aquesta a la resta de l'equip de govern després d'haver-ho comunicat a l'alcalde, al Regidor de Governació i al Cap de Policia. Posteriorment es portar a Ple i aprovar.
Notícia web Ajuntament 18 desembre 2007 "El ple de l'Ajuntament de Llavaneres va aprovar per unanimitat, el passat 12 de desembre, un conveni al Servei Català de Trànsit perquè aquest departament de la Generalitat elabori un Pla Local de Seguretat Viària."

6.- El concurs i contractació d'aquest Pla, com el de la resta de Plans que ha elaborat el Servei Català de Trànsit des de 2006 han sortit a concurs públic i ha estat adjudicat directament pel Servei Català de Trànsit.

7.- L'empresa de la qual soc assalariat, repeteixo assalariat va resultar adjudicatària del concurs del Pla Local de Seguretat Viària de Llavaneres així com d'una (parlo de memòria) vintena aproximadament més de Plans Locals per al 2008. El concurs era per a la totalitat de Plans d'aquest any, és a dir que el Servei Català de Trànsit ha estat qui ha convocat el concurs i qui ha resolt. Ni Joan Rubal, ni l'empresa consultora a la que petrtany han tingut participació en l'adjudicació del concurs. En Joan Rubal ni tan sols ha participat en l'elaboració de l'oferta presentada a concurs.

8.- L'any 2008 hi ha hagut municipis que han quedat en llista d'espera, de tal manera que cas de no haver hagut la sol·licitud de Llavaneres, un altre municipi hagués pogut entrar dins del paquet de municipis per a elaborar el Pla el 2008.

9. Degut a la meva condició d'assalariat de l'empresa i de regidor, amb l'empresa vàrem acordar que jo no prengués part en l'elaboració, essent altres membres de l'empresa els que van elaborar el Pla.

10. Per tal de fer partíceps altres departaments de l'Ajuntament relacionats, un cop lliurat el Pla a la Regidoria de Mobilitat, vaig comunicar-ho al Ple i vaig entregar la còpia al Regidor de Governació per tal de ser revisat pel Cap de la Policia i per ell mateix i no ser jo l'únic participant.

11. Esperant resposta, vaig decidir, tal com m'havia compromès amb els grups de l'oposició, de fer-los partíceps, lliurant còpia per tal d'informar-los prèviament a una reunió a la qual els havia de convocar. El dia de la meva renúncia, 2 mesos després d'haver lliurat l'estudi a Governació, encara no havia rebut resposta sobre les seves consideracions envers el Pla.

12. Per concloure, reiterar:
- la sol·licitud del Pla es va fer en interès de Llavaneres i, com amb la resta de municipis, a cost zero per a l'Ajuntament
- la sol·licitud del Pla per Llavaneres no ha significat un major benefici per a en Joan Rubal ni la empresa a la que pertany
- abans al contrari, la posició d'en Joan Rubal a l'Ajuntament de Llavaneres ha exigit la dedicació d'altres treballadors i no d'ell en l'elaboració d'aquest pla en concret.
- l'adjudicació va ser del Servei Català de Trànsit, en ser l'administració que contractava
- des de la meva incorporació com a regidor de l'Ajuntament de Llavaneres, l'empresa en la qual treballo no ha fet, fora d'aquest, cap treball per a l'Ajuntament
- en algun treball que altra administració ha de fer a Llavaneres, he demanat de manera directa que l'empresa a la que pertanyo no obtingui l'adjudicació del contracte i evitar qualsevol possible sospita de profit o benefici personal o empresarial derivat del meu càrrec.
- en el moment de la meva renúncia coma regidor de govern, vaig abandonar un curs adreçat a regidors i tècnics municipals sobre planificació i gestió de la mobilitat als ens locals que ofereix la Diputació i he demanat la designació d'una persona per a substituir-me en l'esmentat curs. No tinc notícia, a dia d'avuí, que s'hagi fet aquesta substitució.

Finalment dir que el dia que em vaig incorporar al govern municipal vaig avançar als meus companys de govern, i ho he reiterat diverses vegades, que l'empresa a la que pertanyo no realitzaria cap treball, ni presentaria ofertes a l'Ajuntament de llavaneres o en concursos on jo tingués alguna part en l'adjudicació. I així ha estat.

Vull afegir que els que s'han assegut amb mi a la taula de govern, començant per l'alcalde i acabant pel regidor de Governació són coneixedors del que us he exposat: que el Pla es va demanar en interés de Llavaneres, que no he obtingut benefici i que no vaig tenir part en l'adjudicació ni en l'elaboració.

L'alcalde pot donar fe, ja que va ser ell qui, com a representant del municipi, va signar el conveni amb el Servei Català de Trànsit en virtut del qual s'ha dut a terme aquest Pla (la notícia es va publicar tant al web com a la revista municipal).

Faig públic aquest text per preservar l'honorabilitat, el meu bon nom i rectitud que entenc ha quedat palesa en el meu comportament al govern municipal, a més de preservar el bon nom de l'empresa en la qual treballo i que m'ha facilitat des del primer moment la compatibilització de la meva feina professional amb la meva dedicació política. També per deixar-ho clar, dir que ni estava cansat de l'activitat política, ni he tingut problemes per dormir pel meu càrrec (fora d'algun disgust aïllat) i que no he tingut problemes per fer compatible ambdues activitats professional i política. Amb això vull desmentir alguna falsedat que també s'ha fet córrer recentment. La meva renúncia està perfectament explicada a l'alcalde i al públic en general i faré els esforços que calguin per deixar-ho ben establert repetint les raons tantes vegades com calgui.

Espero que aquests aclariments aportin la transparència que jo també he exigit en alguna ocasió.

Em teniu a la vostra disposició .

Joan Rubal
12 de març de 2009